Informacja o Walnych Zgromadzeniach

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 KSH, ustawy Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526) oraz w związku z § 22 ust. 3 pkt 11), § 23 ust. 3 pkt 2, § 28 ust. 4 pkt 3), § 28 ust. 5 pkt 2 lit. b), Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25.06.2021 roku, o godz. 11:00, w biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w ramach Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ” za rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi związane z zarządzaniem w 2020 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020.
 9. Powzięcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ” w roku 2020,
  • podziału zysku za rok obrotowy 2020,
  • udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku,
  • udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

współpracujemy :