Władze spółki

Organami Spółki są:

  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszami Spółki są:

  • Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. – 84,51 %
  • Pozostali akcjonariusze – 15,49 %

Rada Nadzorcza WSK „PZL-KALISZ” S.A.

W skład Rady Nadzorczej WSK „PZL-KALISZ” S.A. wchodzą:

Solidariusz Nowicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Elżbieta Józefiak
Sekretarz Rady Nadzorczej
Krzysztof Dziedzic
Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Płotek
Członek Rady Nadzorczej
Aleksandra Klimaszewska
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd WSK „PZL-KALISZ” S.A.

W skład Zarządu Spółki wchodzą:

Jacek Jankowski
Prezes Zarządu
Anna Różańska
Prokurent Łączny
Agnieszka Gajzler-Pytlińska
Prokurent Łączny
Marcin Bruske
Członek Zarządu

współpracujemy :