Dane Teleadresowe
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140
62-800 Kalisz

tel.  62 504 61 00 (centrala)
fax  62 503 24 33

Dział Sprzedaży: salesdept@wsk.kalisz.pl
Biuro Zarządu: biuro_z@wsk.kalisz.pl

O spółce

Informacje dotyczące akcji

I SPRZEDAŻ LUB DAROWANIE AKCJI
Zgodnie z postanowieniami § 10 pkt 6 Statutu Spółki rozporządzanie akcjami (zbycie w tym darowanie akcji, obciążanie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Zarządu, udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia.


Procedura zbycia lub darowania akcji:


1. Akcjonariusz zamierzający zbyć (lub darować) swe akcje zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy wraz z umową warunkową zbycia akcji.
- Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zbycie/darowanie akcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.
- Wzór umowy warunkowej zbycia akcji.

 

2. Zarząd podejmuje Uchwałę, w której wyraża lub nie zgodę na zbycie / darowanie akcji.


3. Akcjonariusz otrzymuje listownie informację o podjętej przez Zarząd decyzji w sprawie złożonego przez niego wniosku.
Wraz z odpowiedzią przekazywane są odpowiednio następujące dokumenty:
a) W przypadku decyzji pozytywnej - Wniosek o dokonanie wpisu w Księdze Akcyjnej.
lub
b) Decyzja odmowna w sprawie wniosku.


4. Umowę zbycia / darowania należy wypełnić w 3 egzemplarzach (dla zbywcy/darczyńcy, nabywcy/obdarowanego oraz Spółki).


5. Nowy akcjonariusz obowiązany jest przedłożyć w Spółce, dokument uzasadniający dokonanie wpisu do Księgi Akcji, tj. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A oraz przekazuje do Spółki:
a) Jeden egzemplarz umowy zbycia/darowania akcji.
b) Wniosek o dokonanie wpisu w Księdze Akcyjnej, w którym wnioskuje o wykreślenie dotychczasowego właściciela akcji i wpisanie siebie na jego miejsce.


6. Po weryfikacji poprawności i kompletności przekazanych dokumentów dokonywane są zmiany w Księdze Akcyjnej Spółki.


II Wzory wniosków
Wniosek o dokonanie wpisu w Księdze Akcyjnej
WNIOSEK o wyrażenie zgody na zbycie/darowanie akcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.
WNIOSEK o podział akcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.
WNIOSEK aktualizacja danych akcjonariusza Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.
WNIOSEK o wystawienie nowego odcinka zbiorowego akcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.
UMOWA warunkowa zbycia akcji
UMOWA warunkowa darowizny

 

 

* „Informacja dla akcjonariuszy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.” znajduje się pod adresem Polityka RODO