Dane Teleadresowe
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140
62-800 Kalisz

tel.  62 504 61 00 (centrala)
fax  62 503 24 33

Dział Sprzedaży: salesdept@wsk.kalisz.pl
Biuro Zarządu: biuro_z@wsk.kalisz.pl

O spółce

Informacja o Walnych Zgromadzeniach

                                                                      Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.
z siedzibą w Kaliszu

 

 

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 KSH, ustawy Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526) oraz w związku z § 22 ust. 3 pkt 11), § 23 ust. 3 pkt 2, § 28 ust. 4 pkt 3), § 28 ust. 5 pkt 2 lit. b), Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15.10.2021 roku, o godz. 11 00, w biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do     podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu do drogi publicznej tj., ul. Częstochowskiej w Kaliszu na rzecz Spółki GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ „RODZINNY SPICHLERZ” SP. Z O.O. z siedzibą w Nowych Skalmierzycach, KRS 0000412719, oraz  każdoczesnego użytkownika wieczystego tych działek.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu z dnia 14.11.2017 r., zmienionej Uchwałą nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021 r.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.