Dane Teleadresowe
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140
62-800 Kalisz

tel.  62 504 61 00 (centrala)
fax  62 503 24 33

Dział Sprzedaży: salesdept@wsk.kalisz.pl
Biuro Zarządu: biuro_z@wsk.kalisz.pl

O spółce

Informacja o Walnych Zgromadzeniach

                                                                      Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.
z siedzibą w Kaliszu

 

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 KSH, art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeksu Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1798) oraz w związku z § 28 ust. 1 punkty 1, 2, 3; § 28 ust. 4 pkt 1; § 28 ust. 3 pkt. 2; § 28 ust. 5 pkt. 2 lit. b; Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25.06.2020 roku, o godz. 1100 w biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. Nowy Świat 4A w Warszawie. 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności  do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ” za rok 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi związane z zarządzaniem w 2019 roku.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu ws. podziału zysku za rok 2019.

10. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego za 2019 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019,  

d) podziału zysku za rok obrotowy 2019,

e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku,

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku.

11. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej z wyboru załogi IX kadencji.

12. Powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia zabezpieczenia kredytu, poprzez ustanowienie hipoteki.

13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.