Dane Teleadresowe
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140
62-800 Kalisz

tel.  62 504 61 00 (centrala)
fax  62 503 24 33

Dział Sprzedaży: salesdept@wsk.kalisz.pl
Biuro Zarządu: biuro_z@wsk.kalisz.pl

O spółce

Informacja o Walnych Zgromadzeniach

                                                                      Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.
z siedzibą w Kaliszu

 

 

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 KSH, ustawy Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526) oraz w związku z § 22 ust. 3 pkt 11), § 23 ust. 3 pkt 2, § 28 ust. 4 pkt 3), § 28 ust. 5 pkt 2 lit. b), Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25.03.2021 roku, o godz. 11 00, w biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.


    Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do
     podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
    14 listopada 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie:
    a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w postaci działki nr 11/108 wraz z prawem własności
         budynku biurowo – administracyjnego, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział Ksiąg Wieczystych
         prowadzi KW nr KZ1A/00076790/5,
    b) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, w postaci działek nr 11/67 oraz 11/112,
         dla których Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KZ1A/0006393/1.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia sposobu głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia
    Wspólników Spółki Zakład Napędów Lotniczych RZESZÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu w temacie
    likwidacji Spółki Zakład Napędów Lotniczych RZESZÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

W oparciu o art. 402 § 2 Kodeksu Spółek handlowych podaje do wiadomości proponowaną zmianę w Statucie Spółki, poprzez dodanie w § 35 ust. 6, o następującej treści:
„Dywidendę dla akcjonariuszy wypłaca Spółka, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi powierzyć wypłatę dywidendy podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki.”.