Dane Teleadresowe
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140
62-800 Kalisz

tel.  62 504 61 00 (centrala)
fax  62 503 24 33

Dział Sprzedaży: salesdept@wsk.kalisz.pl
Biuro Zarządu: biuro_z@wsk.kalisz.pl

O spółce

Polityka RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB WPISANYCH DO KSIĘGI AKCYJNEJ WYTWÓRNI SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO „PZL-KALISZ” S.A.

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu (68-800) przy ul. Częstochowskiej 140, zwana dalej „WSK „PZL-KALISZ” S.A.” lub „Administratorem”.
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Pełnomocnika: e-mail: rodo@wsk.kalisz.pl nr tel.: +48 62 504 62 06
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w Księdze Akcyjnej Akcjonariuszy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji obowiązków Administratora wobec Akcjonariuszy oraz innych podmiotów i instytucji.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby i podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych oraz osoby, instytucje i organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
8. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych pod numerem tel.: +48 62 504 62 06 oraz adresem e-mail: rodo@wsk.kalisz.pl