Dane Teleadresowe
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140
62-800 Kalisz

tel.  62 504 61 00 (centrala)
fax  62 503 24 33

Dział Sprzedaży: salesdept@wsk.kalisz.pl
Biuro Zarządu: biuro_z@wsk.kalisz.pl

Kariera

Polityka RODO

                                                INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

                               W WYTWÓRNI SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO „PZL-KALISZ” S.A.


       Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L.

Nr 119, str. 1), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

 

informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Częstochowskiej 140, zwana dalej WSK „PZL-KALISZ” S.A., „Administratorem”.

 

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Pełnomocnika: e-mail: rodo@wsk.kalisz.pl nr tel.: +48 62 504 62 06.

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w WSK „PZL-KALISZ” S.A. zgodnie

z art. 221 Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. A i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.

 

4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane

w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w WSK „PZL-KALISZ” S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy

oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.

 

5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

 

6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody nie dłużej jednak niż 2 lata.

 

7. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

 

8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
     a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:
I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
II. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
III. podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;

     b) inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
I. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
II. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych

    – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
     c) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.


10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również

nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

12. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału

w procesach rekrutacyjnych.

 

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych pod numerem tel.: +48 62 504 62 06 oraz adresem e-mail: rodo@wsk.kalisz.pl.