Dematerializacji akcji

Podstawowe informacje o dematerializacji akcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu.

  1. Zdematerializować akcje mogą tylko te osoby/podmioty, które są ujawnione w Księdze Akcyjnej jako właściciele/współwłaściciele odcinka zbiorowego akcji, działające osobiście lub poprzez pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego, a w przypadku współuprawnionych z akcji – przez wspólnego przedstawiciela.
  2. Tryb załatwiania czynności dematerializacji: bezpośrednio w lokalu Spółki przy ul. Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz, p. 116. Osoby dokonujące dematerializacji osobiście powinny zgłosić się do pokoju nr 116 Działu Organizacji Zarządzania, Obsługi Spółki i Nadzoru Właścicielskiego WSK „PZL-KALISZ” S.A., przy ul. Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 13.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem telefonu: (62) 504 6202.

Akcjonariusze powinni zgłaszać się z:

  • oryginałem odcinka zbiorowego akcji, którego są właścicielem,
  • dowodem osobistym. Ponadto pełnomocnicy akcjonariuszy (osób fizycznych) przedstawiają oryginalne pełnomocnictwo (wzór) oraz dowód osobisty.

Pełnomocnicy akcjonariuszy (osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) przedstawiają oryginalne pełnomocnictwo podpisane zgodnie z reprezentacją spółki oraz wydruk z systemu KRS zawierający dane osób, które udzieliły pełnomocnictwa.

Termin dematerializacji akcji upływa z dniem 28 lutego 2021 roku.

Komunikat

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, adres: 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 140, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071223, NIP 618-00-42-077, kapitał zakładowy 65 849 450 złotych opłacony w całości informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 3/2020 z dnia 25.06.2020 roku, wskazało podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, tj.:

Biuro Maklerskie banku PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Adres:
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Wezwanie I

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu adres: 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 140, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071223, NIP 618-00-42-077, kapitał zakładowy 65 849 450 PLN opłacony w całości, zwaną dalej: „Spółką”, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 13.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Wezwanie II

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu adres: 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 140, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071223, NIP 618-00-42-077, kapitał zakładowy 65 849 450 PLN opłacony w całości, zwaną dalej: „Spółką”, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 13.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez w/w przepis prawa.

Wezwanie III

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu adres: 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 140, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071223, NIP 618-00-42-077, kapitał zakładowy 65 849 450 PLN opłacony w całości, zwaną dalej: „Spółką”, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 13.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez w/w przepis prawa.

Wezwanie IV

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu adres: 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 140, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071223, NIP 618-00-42-077, kapitał zakładowy 65 849 450 PLN opłacony w całości, zwaną dalej: „Spółką”, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 13.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Wezwanie V

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu adres: 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 140, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071223, NIP 618-00-42-077, kapitał zakładowy 65 849 450 PLN opłacony w całości, zwaną dalej: „Spółką”, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 13.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

współpracujemy :