Informacja o Walnych Zgromadzeniach

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu


Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 KSH oraz w związku  z § 24 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18.01.2024 roku, o godz. 11 00, w biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w ramach Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ” za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ”.
 7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego za 2022 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ” w roku 2022.
 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 KSH oraz w związku  z § 24 ust. 2, ust. 3,  § 28 ust. 1 punkty 1), 2), 3) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki na dzień 29.06.2023 roku, o godz. 1100, w biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. NOWY ŚWIAT 4 A w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w ramach Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ” za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi związane z zarządzaniem w 2022 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ”.
 10. Powzięcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
  • pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego za 2022 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  WSK „PZL-KALISZ” w roku   2022,
  • udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w  2022 roku,
  • udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków  w  2022 roku.
 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 18 ust. 4 w związku z § 18 ust. 12 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28.04.2023 roku, o godz. 1100, w Biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.

Ustala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.
 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie § 15 ust. 5  pkt 6) i 10) w związku z § 22 ust. 3 pkt 11) oraz § 28 ust. 4 Statutu Spółki Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30.03.2023 roku, o godz. 1100, w Biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.

Ustala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie: zaciągnięcie zobowiązania warunkowego przekraczającego równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) EURO w złotych, poprzez podniesienie limitu wydatków wynikających z uczestnictwa Spółki w Porozumieniu i Umowie Cash Pooling Rzeczywisty w ramach Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa z siedzibą w Radomiu z wysokości 6.500.000,00 złotych (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych, 00/100)  do 11.500.000,00 złotych (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych, 00/100) i aktualizacji zabezpieczenia.
 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 KSH oraz w związku z § 24 ust. 2, § 28 ust. 1 punkty 1,2,3; § 18 ust. 4, 5 i 12, § 19 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30.08.2022 roku, o godz. 1100, w biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. za rok obrotowy 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi związane z zarządzaniem w 2021 roku.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
 8. Powzięcie uchwał w sprawach:
  • Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.
  • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w ramach Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ” za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  • Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego za 2021 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  WSK „PZL-KALISZ” w roku 2021.
  • Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w ramach Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ” za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego za 2021 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  WSK „PZL-KALISZ” w roku 2021.
 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie Art. 17 § 2 i 3 KSH, § 15 ust. 2, ust. 5 pkt 6), ust. 5 pkt 10) w związku z § 22 ust. 3 pkt 11) oraz § 28 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 07.06.2022 roku, o godz. 11 00, w Biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania warunkowego przekraczającego równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) EURO w złotych, wynikającego z przystąpienia do Porozumienia i Umowy Cash Pooling Rzeczywisty w ramach Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa z siedzibą w Radomiu z limitem wydatków w wysokości do 6.500.000,00 złotych (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych, 00/100).
 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

współpracujemy :