Informacja o Walnych Zgromadzeniach

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie Art. 17 § 2 i 3 KSH, § 15 ust. 2, ust. 5 pkt 6), ust. 5 pkt 10) w związku z § 22 ust. 3 pkt 11) oraz § 28 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 07.06.2022 roku, o godz. 11 00, w Biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania warunkowego przekraczającego równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) EURO w złotych, wynikającego z przystąpienia do Porozumienia i Umowy Cash Pooling Rzeczywisty w ramach Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa z siedzibą w Radomiu z limitem wydatków w wysokości do 6.500.000,00 złotych (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych, 00/100).
  6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

współpracujemy :