Informacja o Walnych Zgromadzeniach

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu


Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 KSH oraz w związku  z § 24 ust. 2, § 28 ust. 1 punkty 1), 2), 3) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki na dzień 25.06.2024 roku, o godz. 1100, w biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w ramach Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ” za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi związane z zarządzaniem w 2023 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ”.
 10. Powzięcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,
  • pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
  • pokrycie straty z lat ubiegłych,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego za 2023 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  WSK „PZL-KALISZ” w roku 2023,
  • udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku,
  • udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   Uzupełnienie Ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 maja 2024 roku

   Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 KSH oraz w związku z § 28 ust. 4 pkt 3 i 28 ust. 6 Statutu Spółki, uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 maja 2024 roku, o godz. 1100, w biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie o punkt w następującym brzmieniu: „Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”, który stanowić będzie pkt 6. porządku obrad.

   Zmiany Statutu Spółki:

   Dotychczasowe brzmienie:

   § 13 ust. 2

   „2. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, która trwa 3 (słownie: trzy) lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa 2 (słownie: dwa) lata.”

   Otrzymuje następujące brzmienie:

   § 13 ust. 2

   „2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, która trwa 3 (słownie: trzy) lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa 2 (słownie: dwa) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

   Dodaje się § 16¹ o następującej treści:

   § 16¹

   „Zarząd jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej Spółki informacji oraz przekazywania dokumentów, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Kodeksu spółek handlowych.”

   Dotychczasowe brzmienie:

   § 18 ust. 2

   „2. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 i 4 oraz § 18 ust. 12, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza – Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. 
   Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.”

   Otrzymuje następujące brzmienie:

   § 18 ust. 2

   „2. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 i 4 oraz § 18 ust. 12, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza – Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie.
   Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia oświadczenia do Spółki.
   Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata, z zastrzeżeniem § 18 ust. 8.”

   Dotychczasowe brzmienie:

   § 18 ust. 5

   „5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, która trwa 3 (słownie: trzy) lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa 1 (słownie: jeden) rok.”

   Otrzymuje następujące brzmienie:

   § 18 ust. 5

   „5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, która trwa 3 (słownie: trzy) lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa 1 (słownie: jeden) rok. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

   W § 20 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

   § 20

   „3. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”

   Dotychczasowe brzmienie:

   § 22 ust. 1

   „ 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”

   Otrzymuje następujące brzmienie:

   § 22 ust. 1

   „1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza w szczególności może:
   1. badać wszystkie dokumenty Spółki,
   2. dokonywać rewizji stanu majątku Spółki
   3. żądać sporządzenia w określonej formie lub przekazania przez członków Zarządu Spółki, jej prokurentów, osób
   zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny
   określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze
   informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, dotyczy to także spółek zależnych
   oraz spółek powiązanych.”

   Dotychczasowe brzmienie:

   § 22 ust. 3 pkt) 1

   „1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,”

   Otrzymuje następujące brzmienie:

   § 22 ust. 3 pkt) 1

   „1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane.”

   Dotychczasowe brzmienie:

   § 22 ust. 3 pkt) 3 i 4

   „3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z  wyników czynności, o których mowa w § 22 ust. 3 pkt 1 i 2,
   4) usunięto,”

   Otrzymuje następujące brzmienie:

   § 22 ust. 3 pkt) 3 i 4

   „3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, tzw. Sprawozdania Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych,
   4) badanie zgodnie z art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych wszystkich dokumentów Spółki i dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki.”

   Dotychczasowe brzmienie:

   § 22 ust. 4 pkt) 7

   „7) określanie sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniach Wspólników  spółek, w których Spółka posiada powyżej 50 % (słownie: pięćdziesiąt procent) akcji/udziałów, w sprawach:
   a) zmiany statutu lub umowy spółki,
   b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
   c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
   d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
   e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego
   prawa rzeczowego,
   f) rozwiązania i likwidacji spółki.”

   Otrzymuje następujące brzmienie:

   § 22 ust. 4 pkt) 7

   „7) określanie sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których Spółka posiada powyżej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) akcji/udziałów, w sprawach:
      a) zmiany statutu lub umowy spółki,
      b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
      c) usunięto,
      d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
      e) usunięto,
      f) usunięto.”

   Uchyla się § 22 ust. 5 pkt.6) w dotychczasowym brzmieniu:

   „6) wybór niezależnych ekspertów lub doradców w celu zbadania określonych zagadnień w ramach nadzoru nad Spółką oraz określenie ich wynagrodzenia,”

   Dotychczasowe brzmienie § 22  ust. 5 rozszerza się o pkt 13), pkt) 14 i pkt) 15 w następującym brzmieniu:

   „13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10 (słownie: dziesięć) % wartości kapitałów własnych spółki,
    14) użycie kapitału zapasowego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10 (słownie: dziesięć) % wartości kapitałów własnych spółki,
    15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.”

   Dotychczasowe brzmienie:

   § 22  ust. 7

   „7. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. Delegowany członek obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.”

   Otrzymuje następujące brzmienie:

   § 22  ust. 7

   „7. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony oraz ustanowić doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej. Delegowany członek oraz komitet Rady Nadzorczej powinny co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.”

   Dotychczasowe brzmienie § 22  rozszerza się o ust. 8 w następującym brzmieniu:

   „ 8. Zarząd nie może ograniczyć członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień o których mowa w § 22 ust.1.”

   Dotychczasowy § 22 rozszerza się o ust. 9, 10 i 11 w następującym brzmieniu:

   „ 9. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w § 22 ust. 5 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia.
    10. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki 
    lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również 
    w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. 
    11. Do Spółki nie stosuje się art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem, że wyłączenie stosowania art. 384¹ Kodeksu 
    spółek handlowych nie narusza obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie czynności w przypadkach 
    uregulowanych w statucie.”

   Dotychczasowe brzmienie:

   § 23 ust. 4

   „ 4. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

   Otrzymuje następujące brzmienie:

   § 23 ust. 4

   „ 4. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swej nieobecności na piśmie lub w formie elektronicznej. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

   Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie art. 397 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 07.05.2024 roku, o godz. 11 00, w biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.

   Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Powzięcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
   6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 KSH oraz w związku  z § 24 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18.01.2024 roku, o godz. 1100, w biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.

   Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w ramach Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ” za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok.
   6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ”.
   7. Powzięcie uchwał w sprawach:
    • zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego za 2022 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ” w roku 2022.
   8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 KSH oraz w związku  z § 24 ust. 2, ust. 3,  § 28 ust. 1 punkty 1), 2), 3) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki na dzień 29.06.2023 roku, o godz. 1100, w biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.

   Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok.
   6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w ramach Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ” za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok.
   7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi związane z zarządzaniem w 2022 roku.
   8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
   9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ”.
   10. Powzięcie uchwał w sprawach:
    • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
    • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
    • pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
    • zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego za 2022 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  WSK „PZL-KALISZ” w roku   2022,
    • udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w  2022 roku,
    • udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków  w  2022 roku.
   11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 18 ust. 4 w związku z § 18 ust. 12 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28.04.2023 roku, o godz. 1100, w Biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.

   Ustala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.
   6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie § 15 ust. 5  pkt 6) i 10) w związku z § 22 ust. 3 pkt 11) oraz § 28 ust. 4 Statutu Spółki Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30.03.2023 roku, o godz. 1100, w Biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.

   Ustala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Podjęcie Uchwały w sprawie: zaciągnięcie zobowiązania warunkowego przekraczającego równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) EURO w złotych, poprzez podniesienie limitu wydatków wynikających z uczestnictwa Spółki w Porozumieniu i Umowie Cash Pooling Rzeczywisty w ramach Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa z siedzibą w Radomiu z wysokości 6.500.000,00 złotych (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych, 00/100)  do 11.500.000,00 złotych (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych, 00/100) i aktualizacji zabezpieczenia.
   6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 KSH oraz w związku z § 24 ust. 2, § 28 ust. 1 punkty 1,2,3; § 18 ust. 4, 5 i 12, § 19 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30.08.2022 roku, o godz. 1100, w biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.

   Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. za rok obrotowy 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok.
   6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi związane z zarządzaniem w 2021 roku.
   7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
   8. Powzięcie uchwał w sprawach:
    • Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.
    • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w ramach Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ” za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok.
    • Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego za 2021 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  WSK „PZL-KALISZ” w roku 2021.
    • Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki X kadencji.
   10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w ramach Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ” za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok.
   11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego za 2021 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  WSK „PZL-KALISZ” w roku 2021.
   12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie Art. 17 § 2 i 3 KSH, § 15 ust. 2, ust. 5 pkt 6), ust. 5 pkt 10) w związku z § 22 ust. 3 pkt 11) oraz § 28 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 07.06.2022 roku, o godz. 11 00, w Biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.

   Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad.
   2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Podjęcie Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania warunkowego przekraczającego równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) EURO w złotych, wynikającego z przystąpienia do Porozumienia i Umowy Cash Pooling Rzeczywisty w ramach Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa z siedzibą w Radomiu z limitem wydatków w wysokości do 6.500.000,00 złotych (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych, 00/100).
   6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

   współpracujemy :