Informacje dotyczące akcji

I SPRZEDAŻ LUB DAROWANIE AKCJI

Zgodnie z postanowieniami § 10 pkt 6 Statutu Spółki rozporządzanie akcjami (zbycie w tym darowanie akcji, obciążanie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Zarządu, udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia.

Procedura zbycia lub darowania akcji:

 1. Akcjonariusz zamierzający zbyć (lub darować) swe akcje zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy wraz z umową warunkową zbycia akcji.
  • Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zbycie/darowanie akcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. – pobierz
  • Wzór umowy warunkowej zbycia akcji. – pobierz
 2. Zarząd podejmuje Uchwałę, w której wyraża lub nie zgodę na zbycie / darowanie akcji.
 3. Akcjonariusz otrzymuje listownie informację o podjętej przez Zarząd decyzji w sprawie złożonego przez niego wniosku. Wraz z odpowiedzią przekazywane są odpowiednio następujące dokumenty:
  • W przypadku decyzji pozytywnej – Wniosek o dokonanie wpisu w Księdze Akcyjnej – pobierz lub
  • Decyzja odmowna w sprawie wniosku.
 4. Umowę zbycia / darowania należy wypełnić w 3 egzemplarzach (dla zbywcy/darczyńcy, nabywcy/obdarowanego oraz Spółki).
 5. Nowy akcjonariusz obowiązany jest przedłożyć w Spółce, dokument uzasadniający dokonanie wpisu do Księgi Akcji, tj. odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A oraz przekazuje do Spółki:
  • Jeden egzemplarz umowy zbycia/darowania akcji.
  • Wniosek o dokonanie wpisu w Księdze Akcyjnej, w którym wnioskuje o wykreślenie dotychczasowego właściciela akcji i wpisanie siebie na jego miejsce.
 6. Po weryfikacji poprawności i kompletności przekazanych dokumentów dokonywane są zmiany w Księdze Akcyjnej Spółki.

II Wzory wniosków

 • Wniosek o dokonanie wpisu w Księdze Akcyjnej – pobierz
 • WNIOSEK o wyrażenie zgody na zbycie/darowanie akcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. – pobierz
 • WNIOSEK o podział akcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. – pobierz
 • WNIOSEK aktualizacja danych akcjonariusza Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. – pobierz
 • WNIOSEK o wystawienie nowego odcinka zbiorowego akcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. – pobierz
 • UMOWA warunkowa zbycia akcji – pobierz
 • UMOWA warunkowa darowizny – pobierz

* „Informacja dla akcjonariuszy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.” znajduje się pod adresem Polityka RODO

współpracujemy :