Informacje dotyczące akcji

I. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA AKCJI

Zgodnie z postanowieniami § 10 pkt 6 Statutu Spółki rozporządzanie akcjami (zbycie, darowizna akcji, obciążanie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Zarządu, udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia.

Procedura zbycia lub darowizny akcji:

 1. Akcjonariusz zamierzający zbyć lub darować swe akcje zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy wraz z umową warunkową zbycia lub darowizny akcji.
 2. Akcjonariusz obowiązany jest przedłożyć w Spółce, kopię dokumentów potwierdzających dematerializację akcji.
 3. Umowę zbycia / darowizny akcji należy wypełnić w odpowiedniej ilości egzemplarzy (dla zbywcy/darczyńcy, nabywcy/obdarowanego oraz Spółki).
 4. Po weryfikacji poprawności i kompletności dokumentów Wniosek podlega procedowaniu przez Zarząd Spółki.
 5. Zarząd podejmuje Uchwałę, w której wyraża lub nie zgodę na zbycie / darowiznę akcji.
 6. Akcjonariusz otrzymuje listownie informację o podjętej przez Zarząd decyzji w sprawie złożonego przez niego Wniosku.

II. Wzory wniosków, umów

 • WNIOSEK o wyrażenie zgody na zbycie/darowiznę akcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. – pobierz
 • UMOWA warunkowa sprzedaży akcji. – pobierz
 • UMOWA warunkowa darowizny akcji. – pobierz
 • WNIOSEK o wystawienie nowego odcinka zbiorowego akcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. – pobierz
 • Procedowanie akcji wydzielonych z pakietu akcji, w tym:
  • WNIOSEK o wyrażenie zgody na zbycie/darowiznę akcji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. wydzielonych z pakietu akcji. – pobierz
  • UMOWA warunkowa zbycia akcji – wydzielonych z pakietu akcji. – pobierz
  • UMOWA warunkowej darowizny akcji – wydzielonych z pakietu akcji. – pobierz

*) „Informacja dla akcjonariuszy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.” znajduje się pod adresem Polityka RODO

współpracujemy :