Komunikat

KOMUNIKAT
dla
Akcjonariuszy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.

W związku ze zmianą zapisu w Statucie Spółki Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. informujemy, że został wprowadzony obowiązek uzyskania zgody Zarządu przed dokonaniem wszelkich transakcji związanych z obrotem akcjami.

§ 10

  1. Udostępnienie akcji pracownikom nastąpi na zasadach określonych obowiązującym prawem.
  2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, o których mowa w ust.1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym że akcje nabyte przez pracowników, pełniących funkcje członków Zarządu Spółki przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.
  3. Z dniem udostępnienia akcji Spółki, Zarząd dokonuje stosownych wpisów w księdze akcyjnej.
  4. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, w terminie, o którym mowa w ust. 2.
  5. Obciążenie akcji Spółki zastawem lub innym prawem wymaga zgody Spółki. Zbycie akcji Spółki podlega ograniczeniom wskazanym w ust. 6 i 7 poniżej.
  6. Spółka ma prawo pierwokupu akcji przeznaczonych do zbycia, w granicach upoważnienia do nabywania akcji udzielonego uchwałą Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) lub 8) kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz zamierzający zbyć swe akcje zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie, ze wskazaniem nabywcy oraz kopią zawartej umowy warunkowej sprzedaży. Spółka może powiadomić akcjonariusza o skorzystaniu z prawa pierwokupu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku.
  7. W sytuacji, gdy w momencie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6 nie obowiązuje uchwała upoważniająca Spółkę do nabywania akcji, prawo pierwokupu Spółce nie przysługuje. W takim przypadku zbycie akcji wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej a wniosek, o którym mowa w ust. 6 traktowany jest jako wniosek o zgodę na zbycie akcji. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od otrzymania wniosku wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena będzie równa cenie wskazanej w umowie sprzedaży, o której mowa w ust. 6, przy czym nie może być wyższa od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd.
  8. Wykonanie prawa głosu z akcji przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd.
  9. Postanowienia ust. 5 – 8 nie dotyczą akcjonariusza – POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A.

Druki niezbędne do przeprowadzenia procedury znajdują się w zakładce: Informacje dla Akcjonariuszy.

„Informacja o Polityce RODO dla akcjonariuszy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.” znajduje się pod adresem Polityka RODO

współpracujemy :