Dane Teleadresowe
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140
62-800 Kalisz

tel.  62 504 61 00 (centrala)
fax  62 503 24 33

Dział Sprzedaży: salesdept@wsk.kalisz.pl
Biuro Zarządu: biuro_z@wsk.kalisz.pl

O spółce

Informacja o Walnych Zgromadzeniach

                                                                      Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.
z siedzibą w Kaliszu

 

 

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 KSH, ustawy Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526) oraz w związku z § 22 ust. 3 pkt 11), § 23 ust. 3 pkt 2, § 28 ust. 4 pkt 3), § 28 ust. 5 pkt 2 lit. b), Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25.06.2021 roku, o godz. 11:00, w biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A. ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.


    Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do
    podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego za
     2020 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w ramach Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ” za rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za  
     2020 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi związane z zarządzaniem w 2020 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020.
9. Powzięcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok,
    c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WSK „PZL-KALISZ” w roku 2020,
    d) podziału zysku za rok obrotowy 2020,
    e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku,
    f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.