Contact
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140,
62-800 Kalisz

tel. 62 504 61 00 (switchboard)
fax  62 503 24 33

Sales: salesdept@wsk.kalisz.pl
Board office: biuro_z@wsk.kalisz.pl

O spółce

Dematerializacji akcji

                                                   

                          Podstawowe informacje o dematerializacji akcji
                     Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.
                                               z siedzibą w Kaliszu.

 

1. Zdematerializować akcje mogą tylko te osoby/podmioty, które są ujawnione w Księdze Akcyjnej jako właściciele/współwłaściciele odcinka zbiorowego akcji, działające osobiście lub poprzez pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego, a w przypadku współuprawnionych z akcji – przez wspólnego przedstawiciela.

 

2. Tryb załatwiania czynności dematerializacji:
bezpośrednio w lokalu Spółki przy ul. Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz, p. 116. Osoby dokonujące dematerializacji osobiście powinny zgłosić się do pokoju nr 116 Działu Organizacji Zarządzania, Obsługi Spółki i Nadzoru Właścicielskiego WSK „PZL-KALISZ” S.A., przy ul. Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz,
od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 13.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem telefonu:
(62) 504 6220 lub (62) 504 6202. 

 

Akcjonariusze powinni zgłaszać się z:

- oryginałem odcinka zbiorowego akcji, którego są właścicielem,
- dowodem osobistym.Ponadto pełnomocnicy akcjonariuszy (osób fizycznych) przedstawiają oryginalne pełnomocnictwo (
wzór) oraz dowód osobisty.


Pełnomocnicy akcjonariuszy (osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) przedstawiają oryginalne pełnomocnictwo podpisane zgodnie z reprezentacją spółki oraz wydruk z systemu KRS zawierający dane osób, które udzieliły pełnomocnictwa.

 

Termin dematerializacji akcji upływa z dniem 28 lutego 2021 roku.
                                  

 

 

                                                       KOMUNIKAT


Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Kaliszu, adres: 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 140, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071223, NIP 618-00-42-077, kapitał zakładowy 65 849 450 złotych opłacony w całości informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 3/2020 z dnia 25.06.2020 roku, wskazało podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, tj.:


Biuro Maklerskie banku PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

 

Adres:
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

 

 

Wezwanie I

 

        Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu adres: 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 140, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071223, NIP 618-00-42-077, kapitał zakładowy 65 849 450 PLN opłacony w całości, zwaną dalej: „Spółką”, działając
na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 13.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się
za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 

Wezwanie II


        Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu adres: 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 140, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071223, NIP 618-00-42-077, kapitał zakładowy 65 849 450 PLN opłacony w całości, zwaną dalej : „Spółką”, działając
na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.


Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 13.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się
za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez w/w przepis prawa.

 

Wezwanie III


         Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu adres: 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 140, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071223, NIP 618-00-42-077, kapitał zakładowy 65 849 450 PLN opłacony w całości, zwaną dalej : „Spółką”, działając
na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.


Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 13.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się
za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

  

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez w/w przepis prawa.
 

Wezwanie IV

 

           Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu adres: 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 140, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071223, NIP 618-00-42-077, kapitał zakładowy 65 849 450 PLN opłacony w całości, zwaną dalej: „Spółką”, działając
na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 13.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się
za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

 

Wezwanie V

 

            Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu adres: 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 140, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071223, NIP 618-00-42-077, kapitał zakładowy 65 849 450 PLN opłacony w całości, zwaną dalej: „Spółką”, działając
na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

  

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Częstochowskiej 140, 62-800 Kalisz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 13.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się
za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

  

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.