Rodo

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W WYTWÓRNI SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO „PZL-KALISZ” S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Częstochowskiej 140, zwana dalej WSK „PZL-KALISZ” S.A., „Administratorem”.
 2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Pełnomocnika: e-mail: rodo@wsk.kalisz.pl nr tel.: +48 62 504 62 06.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w WSK „PZL-KALISZ” S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. A i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
 4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w WSK „PZL-KALISZ” S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
 5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody nie dłużej jednak niż 2 lata.
 7. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
 8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  • podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:
   • dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
   • podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
   • podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;
  • inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
   • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
   • podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 12. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych pod numerem tel.: +48 62 504 62 06 oraz adresem e-mail: rodo@wsk.kalisz.pl.

współpracujemy :