Kodeks Etyki

Wytwórnia Sprzęty Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A., jako Spółka należąca do Grupy Kapitałowej PGZ, działa zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. w prowadzonej działalności przestrzega najwyższych standardów, a jej postępowanie wyznaczają uniwersalne normy etyki i uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności.

We wszystkich obszarach prowadzonej działalności, tj. w relacjach wewnętrznych, w relacjach z partnerami biznesowymi oraz w relacjach z konkurencją stosujemy się do reguł zawartych w Kodeksie Etyki Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., przyjętych przez Spółkę Uchwałą.

Kodeks Etyki określa podstawowe zasady, do przestrzegania których zobowiązali się wszyscy pracownicy Spółki oraz wyjaśnia, jakimi wartościami powinniśmy się kierować przy podejmowaniu decyzji. Dzięki przyjętym standardom budujemy zaufanie do Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. jak również Grupy Kapitałowej PGZ.

Swoim klientom Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. oferuje produkty i wyroby o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, poparte wieloma certyfikatami. Podstawowym celem prowadzonej działalności jest spełnienie wymagań jakościowych i bezpieczeństwa w wytwarzanych wyrobach. Przestrzegamy obowiązujących wymagań prawnych, dobrych praktyk biznesowych oraz spełniamy oczekiwania w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy międzynarodowe standardy dotyczące systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.

Wieloletnie doświadczenie w produkcji wyrobów lotniczych oraz zaufanie okazane przez partnerów biznesowych zobowiązuje nas do stałego rozwoju, dlatego kładziemy nacisk na wdrażanie nowoczesnych technologii oraz zaangażowanie w prace badawczo-rozwojowe.

Stosunki pracodawca – pracownik oparte są na poszanowaniu godności osobistej. Nie tolerujemy żadnych form dyskryminacji. Pomagamy pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji i wspieramy ich rozwój. Przestrzegamy przepisów prawa pracy, dbamy o bezpieczeństwo pracowników i tworzenie przyjaznych miejsc pracy. Aspirujemy do miana „Pracodawcy z wyboru” stwarzającego pracownikom przyjazne warunki pracy.

W Grupie Kapitałowej PGZ obowiązuje zasada „Zero tolerancji dla korupcji”. Przestrzeganie zasad Procedury Antykorupcyjnej, pozwala nam na budowanie właściwego wizerunku Spółki wśród renomowanych firm Grupy Kapitałowej oraz w ujęciu globalnym wśród światowych firm branży lotniczej.

Kodeks Etyki Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. stał się fundamentem do przestrzegania ujętych w nim norm etycznych oraz zasad postępowania dla pracowników Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.

Załącznik – Kodeks Etyki

współpracujemy :