Władze spółki

Organami Spółki są:

 • Walne Zgromadzenie
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszami Spółki są:

 • Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. – 84,90 %
 • Pozostali akcjonariusze – 15,10 %

Rada Nadzorcza WSK „PZL-KALISZ” S.A.

W skład Rady Nadzorczej WSK „PZL-KALISZ” S.A. wchodzą:

 • Solidariusz Nowicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Elżbieta Józefiak – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Szymon Ferens – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Dziedzic – Członek Rady Nadzorczej
 • Przemysław Przybylski – Członek Rady Nadzorczej
 • Tomasz Szymczak – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd WSK „PZL-KALISZ” S.A.

 • Jacek Jankowski – Prezes Zarządu
 • Małgorzata Półtoraczyk – Członek Zarządu
 • Przemysław Płotek – Członek Zarządu

Prokurent Łączny WSK „PZL-KALISZ” S.A.

 • Anna Różańska – Prokurent Łączny
 • Agnieszka Gajzler-Pytlińska – Prokurent Łączny

współpracujemy :